شهید احمدشاه مسعود تفکر جاودانه ء تاریخ

یکشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1387

هفت سال ازشهادت جانگداز قائد جهاد ومقاومت احمد شاه مسعود میگذرد. دراین هفت سال مطالب زیادی درمورد شخصیت، تفکر، وکارکرد ایشان نوشته شده است. شاعرانی زیادی هم درتوصیف رشادت ویا دررثای ایشان  شعر ونظم نوشته اند.

 

همینگونه درمحافل و مجالسی که به یادبود ازایشان تاهنوز برگزار گردیده است، کسانی زیادی هم درتجلیل از شخصیت وشهامت ایشان سخن رانده اند. اما حقیقت این است، به رغم تمام آنچه که تاحالا درمورد ایشان نوشته شده یاسروده وگفته شده است، خیلی کمتر ازآن است که بتواند شخصیت چند بعدی وعمق تفکر واندیشه ی مسعود را درمعرض قضاوت ونمایش بگذارد. 

به اعتقادمن نوشتن درمورد مسعود وپرداختن به ابعاد مختلف شخصیت واندیشه او قبل ازهمه چیز مستلزم شناخت دقیق از تعاملات سیاسی ـ اجتماعی جامعه افغانستان وگزاره های پیرامونی آن است. بدون این شناخت هرگونه تحلیل وتفسیر درمورد شخصیت وتفکر مسعود، ناقص ونامکمل می باشد. آنچه که تاهنوز به آن پرداخته نشده این است که مسعود درتعاملات سیاسی ـ اجتماعی جامعه ء ما به عنوان یک مکتب واندیشه ی رهایی بخش نقش آفریده است. اما متاسفانه تاهنوز کسی از دوستان مسعود به این واقعیت نپرداخته و از کنار آن بی تفاوت گذشته است. شهید مسعود بدون هیچ تردیدی ماندگارترین چهره دردل تاریخ افغانستان و ماندگارترین نماد در پرده های ذهن پیروان خود میباشد. این ماندگاری تنها به دلیل شهامت وشجاعت ایشان درنبرد با دشمنان افغانستان نیست، بلکه این ماندگاری به دلیل شخصیت، اندیشه، صداقت وصمیمیت او درتعامل با اهدافی است که برای حصول آن مبارزه کرد. شهیدمسعود تنها یک استراتیژیست نظامی نبود که خواب وخیال متجاوزین را پریشان میکرد، بلکه او مجموعه ای ازتفکر و اندیشه های انسانی واسلامی بود که دربستر آن استقلال، سعادت و خوشبختی مردم افغانستان را آرزومیکرد. آنچه را که ایشان میخواست درواقع فرایند یک نگرش انسانی به تعاملات سیاسی و اجتماعی جامعه ء افغانستان بود. اهلی کردن سازه های قدرت، تجرید تفکر انحصار ازمعادلات قدرت، ترمیم وتعمیم روابط نا بسامان اجتماعی، ایجاد یک نظام مبتنی بر ارزشها وباورهای مردم، ازجمله گزاره های فکری ایشان بود که برای تامین آن باتمام توان مبارزه کرد. باتوجه به این نگرش، شهید مسعود را می باید به عنوان یک مکتب واندیشه ء سیال مورد پژوهش قرار داد که توانست تعاملات سیاسی وا جتماعی را درجامعه استبداد زده ی افغانستان به نفع منافع ملی وتوسعه اجتماعی برهم بزند.

 نگارنده به عنوان یک زن که بیشتر ازهفت سال درعرصه ء فعالیت های اجتماعی و مطبوعاتی اشتغال داشته ام  وهمیشه ازنزدیک ناظر تحولات افغانستان بوده ام، آنچه را که تاهنوز اززبان وقلم نوسیندگان وسیاست گزاران، درتعامل با ارزشهای دموکراتیک ، جامعه مدنی، حقوق زن وسایرارزشهای انسانی واسلامی خوانده و شنیده ام، درحقیقت تکرارهمان باورهای بوده اند که درمتن آرزوهای شهید احمدشاه مسعود قرار داشت و ایشان برای تامین وتطبیق آن تلاش می ورزید. اما متاسفانه اندیشه ها وباورهای انسانی واسلامی مسعود با دو شکل متفاوت از طرف دوستان نامرد ودشمنان عقده مندش، مورد دستبرد قرار میگیرند. دشمنان عقده مند مسعود به دلیل اهمیت وتاثیر اندیشه های او درتعامل با واقعیت های سیاسی ـ اجتماعی جامعه ء افغا نستان، تلاش میورزند که با توسل به ابزارهای متفاوت اهمیت اورا کتمان نمایند درحالیکه او خود هرروز در دل دوست دارانش ودر واقعیت های جامعه ی افغانستان بیشتر تجلی می  نماید وبیشتر میدرخشد. دوستان نامردش هم یک مجموعه ای ازکسانی اندکه درسایه ء توجه شیهد مسعود به نام ونشان  و موقعیت رسیدند اما امروز ناجوانمردانه درتقابل با ارزشهای قرار گرفته اند که شهید مسعود برای آن مبارزه کرده وحتی نقد جانش را دراین بستر هزینه کرد. این مجموعه ذلیل ترین آدمهای اند که خصوصیات اخلاقی و نشانه های رفتاری شان بیشتر شباهت به روسپی های بازاری دارند تا کسانی که به منافع مردم وبه اندیشه های رهایی بخش شهید مسعود معتقد و متعهد می باشند. این مجموعه به نیکی میدانند که حضورشان در موقعیت های حساس سیاسی مرهون ومدیون وابستگی به آدرس شهید مسعود میباشد که منهای این وابستگی در هیچ معادله و تعاملی قابل معامله نمی باشند. اما اینها به جای اینکه اهداف و آرمانهای انسانی واسلامی مسعودرا پاس بدارند و حد اقل برای تامین پاره ای ازآنها تلاش ورزند، عملا در جهت مخالف بانگرش وتفکر وی گام می بردارند که سخت مایه تاثر وتاسف می باشد. اینها کسانی هستند که باتوجه وعنایت شهید مسعود، به موقعیت های مهم سیاسی ـ نظامی  واجتماعی دست یازیدند اما امروز با سوه استفاده از این موقعیت و از آن امکانات، عملا به اعمال وتلاشهای مبادرت میورزند که شهید مسعود علیه آن مبارزه کرد. اگرچه این مجموعه تلاش می ورزند تا درظاهر، همخوان با اهداف وآرمانهای آن شهید، جلوه آرایند، اما درواقع، اینها کسانی هستند که بزرگترین خیانت را به آرمانهای انسانی واسلامی آمرصاحب، انجام میدهند. خیلی ازاینها که اعمال ورفتارشان ازپرده بیرون افتاده اند، تلاش میورزند که با توسل به ابزارهای متفاوت حتی با برگزرای تجلیل از سالروز شهادت شهید مسعود، برای خود زمینه مصرف سیاسی اجتماعی فراهم نمایند. اما دوستداران وپیروان اندیشه های آن شهیدمیدانندکه این ترفند نگاریها خیمه شب بازیهای اند که برای فریب افکار واذهان مردم به کار میروند تابرای ارزش وارج گزاری به افکار وکارنامه های آن شهید.

 شهید مسعود همانگونه که پاک وبی ریا می زیست بعد ازشهادتش نیز چیزی را برای خانواده اش به ارث نگذاشت. خانواده ی مسعود امروز با استفاده از توجه ومساعدت های دوستانش روزگار میگذراند. اما متاسفانه جمعی را می بینیم که بابهره برداری از آدرس مسعود وباسوه استفاده ازتوجه وحسن نیت آن شهید، ثروت های کلان اندوخته اند و زندگی شاهانه فراهم کرده اند، درست چیزی که شهید مسعود علیه آن مبارزه میکرد. اینها فراموش کرده اند که درزمان حیات شهید مسعود، جوجه مرغهای بودند که اگر توجه و عنایت آن شهید نمی بود درگردباد حوادث گم می شدند.

 شهید مسعود همانگونه که مظهر شهامت وشجاعت بود، نماد یک اندیشه ویک مکتب  فکری است که متعلق به قوم وگروه خاص نبود و نیست. ایشان به عنوان نماد یک تفکر انسانی وپرچمدار مقاومت ملی متعلق به همه ی مردم افغانستان بود وبرای سعادت مردم افغانستان وبرای دفاع ازتمامیت ارضی این سرزمین نقدجانش را هزینه کرد.  کسانی که شخصیت و اندیشه های اورا به یک آدرس خاص محصور می نمایند، ازحقارت خود سخن میگویند تا ازشخصیت آن شهید. به همین دلیل است که درشناخت مسعود، ما بایک فرد مواجه نیستیم بلکه با یک تفکر ویک مکتب فکری مواجه هستیم که برای شناخت آن اول می باید به پیش فرضهای لازم دقت کرد. این پیشفرض ها عبارت اند از تعاملات سیاسی واجتماعی درگستره ی تاریخ این سرزمین که همواره بستر بحران ومصیبت بوده اند. به همین دلیل آنچه که تاهنوز درمورد شهید مسعود نوشته ویاگفته شده است، خیلی کمتر از آن است که شخصیت چند بعدی آن شهید را به تصویر کشیده باشد.

 اما تلاشهای که تاهنوز برای تبیین وتقدیس اندیشه های ماندگار شهید مسعود صورت گرفته است قابل ارج گزاری می باشد. این تلاشها درواقع ازیکسو نماد ارزشگزاری به آزادی و ارزشهای انسانی بوده که شهید مسعودبرای آن جهاد ومبارزه کرد واز سوی دیگر، نماد تعهدروشنفکران ونخبه گان فکری جامعه ما به ارزشها وباورهای مردم می باشد که شهید مسعود سرخط این باورها وارزشها قرار دارد. اینکه جمعی از دوستان نامرد آن شهید که از برکت خون ایشان، بر سریر ثروت وقدرت تکیه نهاده اند و همچنان بر آرمانهای والای آن شهیدخیانت میورزند، بدون تردید دیر یا زود موردخشم ونفرت مردم قرار خواهندگرفت.

 روح مسعود شاد وراهش مستدام باد!

 

 فرشته حضرتی - سویدننظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد