همخوانی اندیشه های احمد شاه مسعود و ارد بزرگ / دکتور شبرنگ عطایی

پنج‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1390به قلم : دوکتور شبرنگ عطایی - کابل

حکیم ارد بزرگ ، hakim orod bozorg ,احمد شاه مسعود , Ahmad Shah Massoud


با آغاز  هزاره جدید ، در بطن مادر گیتی  موجودی دیگری پرورش میابد که  بدان  پلورالیزم   (تکثر گرایی)  میگویند  . تکثر گرایی  انچنانکه  که امروز  به دنیا تنوع وچند گانگی ارزش ها را به ارمغان  اورده واساس الگو ها   احزاب اتحادیه ها  ونظام های دیموکراتیک ومردمی را در دنیا ساخته است .

باانهم این پدیده وحدت ایده ها  ودیدگاه ها را میطلبد ، تا در پرتو ان جما عت ها وتوده ها گردهم ایند ...وبا هم متفق شوند . از جهتی دیگر پدیده جهانی شدن  بسرعت مرزها را میدرد و پشت هر دری و فرهنگی دق الباب میزند ؛ وملت ها وفرهنگ های ضعیف پامال این غول میشوند ....     

 امروز که عصر ارتباطات است وبا تکــــنالوژی ارتباطات با انکه ابعاد جهان کوچک شده و به تیوری پردازان عصر ما میدان میدهد تا اصطلاح "دهکده جهانی" را بار بار تکرار کنند در حقیقت هم امروز اگر شرق وغرب دنیا از نظر تیوری ارتباطات بهم چسپیده    و کره خاکی ما اگر هرروز حجمش فشرده میشود ، واگر برطبق پدیده جهانی شدن در برابر سیل فرهنگ خانمان برانداز غرب بسیاری ا ز فرهنگهای  ضعیف مشرق زمین جا خالی میکنند وبا تلفیق وتخمر  با ان ادعای همگونی مشتر کات را میکنند ....   و امروز اگر کشورها به اتحادیه ها مبدل میشوند ( اتحادیه اروپا)  .....                                  پس سوال اینجاست که چرا ما ملت های آرین(اریانای کهن ) (ایران ؛افغانستان ؛تاجیکستان و ...) با وجود وحدت اصل، ریشه نژاد ویگانگی فرهنگ و مشترکات عینی وواقعی در  عمق زمان ، خلاف جهت عقربه ساعت جهانی (گرینویچ) بعوض نزدیکی ویافتن همدیگر دور تر ودور تر میرویم  ؟؟؟ وباکشیدن خط های موهوم وگذاشتن نام های موهوم ونقاب های موهوم از همدیگر بیگانه میشویم ....       

 اینجاست که پای نظریه تاریخی "ارد بزرگ " بمیان میاید وحقیقت نظریه او که " دهکده کوچک جهانی " را مردود میشمرد نمایان میگردد. اوکه میگوید دنیا بر خلاف در عصر ارتباطات با داده های متنوع اش به جهان در حال توسعه است . که مثال ان انترنیت است و چه زیباست نظریه "قاره کهن " او که در واقع از یک راز بزرگ تاریخی پرده بر میدارد . که تا بحال کسی به ان نپرداخته بود ..... حقیقت سخن او را در رد نظریه "دهکده جهانی " میتوان ازین هم دریافت که چنانچه گفته امدیم اگر واقعا ابعاد دنیا کوچک شده  وفرهنگها بهم نزدیک ؛ اگر فرهنگ هاوتمدن های بیگانه ونا همگون شرق وغرب نزدیک شده ویا یکی شده پس ما اریایی ها چرا نزدیک نشده ایم ؟؟؟   !!!!!! ما که با خویشاوندی که داشتیم باید تا بحال بهم عجین میگشتیم....مگر نه ! اما ما که هنوز اینقدر  فا صله بین هم داریم  پس دیگران هم اصلا نزدیک نشده اند . و با داده های جدید ومختلط روزانه ؛ هنوز فاصله ها در حال توسعه است....

زبان ما (کشور های اریایی)( روزگاری خراسان بزرگ خوانده میشد) دری یاکه حالا جمعا فارسی خوانده میشود چرا حالا از هم گسسته ویک فارسی به سه نام فارسی ایرانی وتاجیکی(تاجیکستان) ودری (افغانستان)منقسم شده علت چیست ؟؟؟

احمدشاه مسعود شهید چنین مفکوره را درخیال میپرورانید گرچه عمر فرصتتش نداد و جنگهای تحمیلی همیشه او را مشغول داشت اما او در هر حالت صلح وجنگ حضر وسفر با فارسی وفرهنگ فارسی زیست  در شب دیجور ودر روز روشن در کوه پایه های کشور به مناجات خواجه وشعر مولوی بلخی وغزل حافظ تمسک جست .

او بارها از افتراق ما شکوه کرده چنانچه در روزگاران مقاومت باری حاکمان ایران که باوی صحبت تیلفونی داشتند از و میخواهند تا به ایران سفر رسمی داشته باشند شهید مسعود در جواب به کنایه از اخراج اجباری پناهندهگان افغان از ایران به انها میگوید به ایران اگر بیایم میترسم مرا رد مرز نکنید !!!  

که با شنیدن این طنزینه تا بسیار دیر ها مهاجرین دگر از طرف ایران رد مرز نمی شدند  اما دشمنان اسلام و حقانیت دشمنان فرهنگ و انسانیت انان که حالا دشمنان ارد بزرگ و نظرات اویند او را با حمله انتحاری شهید کردند و این شعله فروزان را خاموش کردند .  اما حالا ما باید چه چاره بسنجیم ودور کدام شمع حلقه وصل تشکیل کنیم؟؟؟ (ارد بزرگ)    


http://axgig.com/images/16120294536719254521.jpg


ارد بزرگ اسطوره عصر درعرصه وحدت دوباره فرهنگ والای پارسی درمنطقه است . پارسی زبانان امروز بیشتر از هر وقت بوجود شخصیت هایی چون ارد در ایران و شکوه شهید گشته احمد شاه مسعود در افغانستان که دوست و همفکر ارد بزرگ بود ضرورت دارند .دولت ها و مردم فرهنگ دوست ارین باید نظریه های این دو شخصیت تاربخ عصر حاضر را در عمل پیاده کنند...

کنفرانس میراث  مشترک ایران وافغانستان !
چندی قبل کنفرانسی در تهران زیر نام کنفرانس میراث مشترک  ایران وافغانستان براه انداخته شد که در آن حدود پنجاه تن از خبره گان و چهره های فرهنگی از افغانستان و دانشمندانی از ایران حضور داشتند که روی چگونگی وضعیت موجود فرهنگی  ارتباطات فرهنگی در گذشته وحالا  وغیره مسایل در ان بحث شد ....

اما حالا به فکر من خیلی دیر هم  شده و چنانچه بیم ان میرفت بسیاری فرصت ها متاسفانه از دست رفته اند...امروز یک جوان ایرانی حتی تحصیل کرده نمیداند کشوری دیگری در همسایه گی شان فارسی زبان است  ! حتی بسیاری  از انها  فکر می کنند مردم افغانستان به زبانی غیر از فارسی صحبت میکنند !                                                                            
در افغانستان نسل جدید ایران را کشوری با زبان و فرهنگ دیگر می شناسند . کوشش های همواره وگسترده دولت قوم سالار افغانستان در طول سالهای حاکمیت تک قومی پشتونها این بوده که ازین کشور همیشه هویت  متفاوتی از ایران نشان دهند (که البته این تلاش ها همواره به سطح دولت محدود  بوده) و چنانکه سرزمین کهن ارین یا خراسان زمین توسط اولین سلاله این قوم در  ۱۵۰ سال قبل  با نام قومی" افغانستان "تغیر نام داده میشود . و امروز در سطح دولت زبان فارسی را " دری "نامگذاری کرده اند و از این ترفند در جهت نشان دادن گویا اختلاف و افتراق و زبان و فرهنگ دو کشور همگون و هم فرهنگ وسیعا استفاده میکنند...

چنانکه خاطره جالبی از تاثیر این تبلیغات دارم . روزی بخاطر خریدن کتابی به کتاب فروشی یی در جوار در یای کابل رفتم  از پسر بچه یی فروشنده سراغ کتابی راگرفتم ... پسر   گفت چاپ "دری" ان را دارم  اما فارسی این کتاب را ندارم  !... من خندیدم وگفتم درست است  پسر من همان را میخواهم ... فارسی ودری که هر دو اسم عین زبان است . پسر با جدیت نگاهی بمن کرد و گفت : نه خیر پارسی از ایران است و زبان ما (افغانستان) دری است !!!  و این چیزیست که حتی در مکاتب تبلیغ میشود ...
در حقیقت گناه این جنایت قرن نخست  به گردن حاکمان ایران هست زیرا که امروز ایران ادعای مالکیت و سالاری زبان و فرهنگ فارسی را دارد !  وازجانبی بدوش دولت بی فرهنگ افغانستان  که بویی از فرهنگ ومعنویت نبرده است. و این شگافیست میان نسل ها....  ما چند نسل در بی معرفتی بسر برده ایم  ... چرا به دوش حاکمان ایران  ؟                           
زیرا امروز  هزاران هزار کودک مهاجر افغان در دامن پر عطوفت ومعنویت !  ودر بستر فرهنگ پارسی بی سواد بزرگ شده اند! و به صد ها هزار افغان پارسیگوی مورد توهین  تحقیر  جبر و ظلم همزبانان شان قرار گرفنه اند . 

چه بسا از کشورها امروز با گشودن خانه های فرهنگ در دیگر کشورها دست به تعمیم فرهنگ وزبان خویش میزنند مانند امروز که آلمان و فرانسه مراکز فرهنگی یی در کابل دارند و زبان خود را رایگان آموزش میدهند اما ایران از تدریس زبان مادری فارسی به کودکان پناهنده افغان تنگ نظری میکند و در های مدرسه را بروی آنها میبندد تا فارسی یاد نگیرند وفارسی منحصر به ایران بماند !  کودکان و جوانان افغان به ورزشگاه های ایران جذب نشوند تا  روزی در مقابل ایران قرار نگیرند .                             
خوب اگر بچه افغان دکتر ادبیات شود و یا ماستر ورزش باز هم از همین سرزمین و از همین فرهنگ است و افتخار هر دو کشور . بنا بران ضرورت زمان ایجاب میکند تا درین عصر که غول جهانی شدن همه فرهنگ های ضعیف را می بلعد و ما خوشبختانه از فرهنگ غنی بر خوردار استیم برای استحکام بیشتر فرهنگی ضرورت برهمبستگی و شناخت بین هر دو ملت ضروری است و کنفرانس میراث ها گام نخستین و نیک است .


تعدادی از نظرات مردمی سایت آقای دکتور عطایی در مورد این مطلب :نویسنده: سوگند
جمعه 30 مهر1389 ساعت: 2:18
سلام آقای دوکتور عطایی
من دوستدار آمر صاحب شهید احمدشاه مسعود و ارد بزرگ هستم و از تصویر زیبایتان متشکرم . آن را برای اتاقم پرینت گرفتمنویسنده: علیرضا مرندی
شنبه 29 آبان1389 ساعت: 11:2
برای ارد بزرگ و احمدشاه مسعود ارزش فوق العاده ایی قائلم از شما آقای دکتر عطایی متشکرم


نویسنده: رحمان گلرخسار
چهارشنبه 3 آذر1389 ساعت: 13:45
با سلام خدمت حضرت دوکتور اعطایی
از مشتقان حضرت ارد بزرگ از دیار هرات هستم.
کتابتان را در سایت مبذوله قرار دهید تا استفاده کنن مشتاقان افکارتان
در ضمن کتاب میهن نامه نوشته ی حضرت مسعود اسپتمان را مطالعه کردم اما ثقیل الفهم بود. استدعا دارم به لسان راحت ترجمه کنید برای ما در سایت تان
مستدام باد عمر حضرت ارد بزرگ تا قیامت


نویسنده: شبرنگ عطایی
پنجشنبه 4 آذر1389 ساعت: 14:39
دوست گرامی سلام :
سپاس از لطف تان .
پژوهش های من پیرامون موضوع کتابی هست که زیر دست دارم ومراحل فنی ویرایش وپروف ان جریان دارد و خدا خواسته باشد بزودی بدست علاقمندان قرار خواهد گرفت .
من سایتی داشتم که بخش هایی از کتاب در ان قرار داشت . اما متاسفانه سایت من از طرف شبکه وزارت دفاع (چون من داکتر نظامی هستم ) تعقیب وکلا بسته گردید .
سایت من در بلاگفا بدلیل مشغولیت شغلی ام ان طو ر شاید وباید اماده نیست .
اما کوشش بنده ادامه دارد .
وب سایتنویسنده: آرش پورعلیزاده
جمعه 5 آذر1389 ساعت: 7:5
سلام برادر
قبلا هم بارها عرض کرده ام. گناه این داستان گردن انگلیسی هاست. پس از جدایی ایران و افغانستان از هم در زمان قاجاریه انگلسی ها سعی در کوچاندن اقوام پشتون کردند از مناطق جنوبی و گویا در این مهم موفق شدند و بافت جمعیتی بخش هایی از خراسان بزرگ را به سود پشتوزبان ها تغییر دادند و طبیعی است که ایشان عظمت ادبیات پارسی (دری) را برنمی تابند و دست به اقداماتی از این دست می کنند. خیلی بد است که آدم در زادگاه خواجه عبدالله انصاری و سنایی و مولانا باشد و به پشتو از ایشان گپ بزند. اتفاقی که می دانم افتاده و می افتد ...


๑۩۞۩ سرزمین خورشـــــــــید ۩۞۩๑

http://shabrang770.blogfa.com/post-9.aspxنظرات (1)
آقای دکتر عطایی چه زیبا و عمیق نوشته اند من به عنوان یه دختر ایرانی که همه زندگیش اندیشه های حکیم ارد بزرگه خیلی آقای احمدشاه مسعود رو دوست دارم
از آقای دکتر هم به خاطر نکاتی که فرمودند متشکرم امیدوارم کودکان افغانستان در ایران اجازه تحصیل و آموزش رو داشته باشند وقتی این همه عرب از عراق اینجا آزادانه زندگی می کنن ازدواج می کنن درس می خونن آدم دلش می شکنه چون ما با مردم افغانستان یکی هستیم اونوقت ... خیلی دردناکه
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد